Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP´´) platí pro poskytované cateringové a jiné stravovací služby společnosti Bohemian Expedition s.r.o. a obchodním jménem Bohemian catering. VOP upravují vztah mezi kupujícím (dále jen ,,kupující´´) a prodávajícím (dále jen ,,dodavatel´´):

Bohemian Expedition s.r.o., se sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, IČ 17274605 a jsou pro obě strany závazné. 

Kupující zasláním objednávky nebo zaplacením zálohy na základě zaslané nabídky potvrzuje,že se seznámil s VOP, které jsou uvedeny na internetové adrese www.bohemiancatering.cz v sekci poptávka. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník´´) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a smlouvy o

poskytování navazujících služeb (dále jen ,,kupní smlouva´´) uzavírané mezí prodávajícím a kupujícím mimo jiné i přes webové stránky dodavatele www.bohemiancatering.cz (dále jen ,,webová stránka´´).

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Pokud není podepsána smlouva písemně, je závazná i ústní dohoda na základě potvrzené nabídky formou emailu a zaplacením zálohy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím

Komunikace mezi stranami bude probíhat primárně prostřednictvím elektronické pošty, v případě dodavatele se jedná o info@bohemiancatering.cz a libor.linke@icloud.com , u kupujícího je relevantní emailová adresa vyplněna v poptávkovém formuláři na webových stránkách dodavatele. Pro telefonickou komunikaci lze využít tel. číslo +420720763098 nebo 605505000.

Objednávku lze odeslat přes webové stránky dodavatele, případně na výše uvedené emaily.

Objednávka cateringových či jiných stravovacích služeb je považována za návrh kupní smlouvy. Dodavatel po obdržení objednávky zjistí vlastní kapacitu v požadovaném termínu, rozsah a možnosti přípravy uvedeného sortimentu a místa dodání. Dodavatel je oprávněn upravit objednávku vzhledem k vzniklým okolnostem spojených se samotnou

produkcí akce či stravovacích služeb. Dodavatel je oprávněn nabídnout rozdílnou cenu, než která byla uvedena v objednávce. Dodavatel potvrzuje realizaci akce či jiných stravovacích služeb vždy na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

Objednávku dodavatel potvrzuje či upravuje 3 pracovní dny od doručení objednávky na emailovou adresu.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je dodatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštu.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, je povinen zaslat pozměněnou nabídku s možnou úpravu objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena v momentě potvrzení kupujícího zaslaném elektronickou poštou dodavateli na uvedenou adresu v VOP.

Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky dodavatelem. Kupující může zrušit objednávku pouze elektronickou poštou na uvedenou adresu v VOP.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

– poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil

kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž ceny

závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli dodavatele

– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

– v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce či externí dodavatel přerušil výrobu či dovoz zboží vzhledem k nenadálým okolnostem.

Dodavatel bezodkladně informuje kupujícího a vrátí ve lhůtě 30 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem.

Realizace cateringový či jiných stravovacích služeb

Cateringové či jiné stravovací služby jsou realizovány v předem domluveném termínu a na základě odsouhlasené kupní smlouvy. Dodavatel v případě zajistí kompletní itinerář akce s časovým harmonogramem, který si v elektronické komunikaci potvrdí s kupujícím a je povinen itinerář v termínu konání akce dodržovat. Stejné podmínky platí pro kupujícího.

Časové změny itineráře jsou možné nejpozději 24 hodin před termínem konání akce a musejí být oznámeni dodavateli telefonicky či elektronickou poštou.

Doprava

Catering či jiné stravovací služby jsou dodavatelem dodávány na místo konání akce samotné v předem domluveném a odsouhlaseném termínu a času. Při dopravě jsou dodržovány veškeré zákonné podmínky pro zaručení čerstvosti a kvality pokrmů. 

Po dohodě s dodavatelem je možné vyzvednout zásilku na provozovně dodavatele.

Od okamžiku převzetí cateringu či jiných stravovacích služeb přebírá kupující veškerou zodpovědnost za pokrmy a dodavatel neručí za další nakládání s pokrmy.

Produkty dodavatele není možné dále přeprodávat.

Dodací lhůta

Termín a čas dodání je uveden na první straně objednávky. Tento termín lze po dohodě obou stran měnit. Platnost objednávky je uvedena na zadní straně objednávky.

Platební podmínky

Cateringové služby jsou hrazeny bankovním převodem vždy po skončení akce samotné a to na základě vystavené faktury se 7 denní splatností. Platba je možná také hotově po skončení akce či při vyzvednutí pokrmů na výrobně dodavatele.

Dodavatel může požadovat zálohovou platbu v až 80% výši před realizací akce. V případě, že záloha není připsána na účet dodavatele dle termínů v nabídce, má dodavatel právo akci nerealizovat.

Změna objednávky

Navýšení nebo snížení objednávky cateringu je možné provézt pouze po konzultaci s dodavatelem, který dle kapacitních možností určí, zda je možné navýšení či ponížení objednávky. Změny objednávky lze provádět nejpozději 72 hodin před termínem dodávky.

Storno objednávky

Zrušení objednávky cateringové akce či jiných stravovacích služeb lze provézt ze strany kupujícího dle uvedených termínů v nabídce.

Dodavatel má nárok na vzniklé storno poplatky, které jsou uvedeny vždy v nabídce.

Dodavatel má právo na základě konzultace s kupujícím tyto podmínky měnit.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jen ,,nařízení GDPR´´) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele, plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v den uzavření kupní smlouvy. Vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými předpisy ČR, zejména pak občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

V Praze dne 1. 1. 2023

Libor Linke

jednatel společnosti